Destek Hattı 0535 025 53 19

İslamiotel.com Müşteri Sözleşme Örneği

 

1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet vehizmetin kapsamı kendisine iş bu satış kuralları ile birlikte teslim edilenvoucherda ve broşürde belirtilmektedir.
2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin nitelikleriniiçeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir. 
3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahatekatılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabulettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, ,Tc kimlik no gibi seyahatekatılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu,kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğerkatılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilenbroşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
4- MÜŞTERİ Kıbrıs seyahatlerinde nüfus cüzdanınıyanında bulunduracağını, herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ ’ninkendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, herhangi bir devletkurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda islamiotel.com’un hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.
5- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlüsorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip vekontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olaneşyalardan islamiotel.com ’un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbirsorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle islamiotel.com ’a ve/veya islamiotel.comçalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.
6- Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin veseyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu;rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetleilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve malgüvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve malgüvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tümzararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi haldeislamiotel.com ’un söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ ’niniade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.
7- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetininkapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlıhizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğinikabul etmektedir.
8- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahislehizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranmaborcu gereği islamiotel.com yetkilisine ve konakladığı otele sona ermesebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmışaddolunacağını kabul eder.;
9- MÜŞTERİ ’nin kusuru, üçüncü bir kişininbeklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları,yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.),islamiotel.com ’un/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özenigösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesihallerinde MÜŞTERİ ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır. Sayılan haller dışındaislamiotel.com ’un iş bu hizmetten kaynaklı taahhüdünü ihlal etmesi üzerineMÜŞTERİ x ’nin tazminat hakkı doğar ise; erken rezervasyon sigortası satınalmış olan MÜŞTERİ’ ye, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi durumundabu ödeme islamiotel.com tarafından MÜŞTERİ’ye yapılacak olan ödemelerden mahsupedilecektir. 
10- Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise satıştarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha azise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisindebelirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptaledilerek bedelin %35’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ ye fatura edilir. Erkenrezervasyon yoluyla hizmetsatın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekleyükümlüdür. 

11- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının islamiotel.com ’unkusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukukaaykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşununhizmet bedelini islamiotel.com ’a ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilenhizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibarenişleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

12- islamiotel.com ’un hizmeti haksız olarakvermekten vazgeçmesi halinde islamiotel.com, MÜŞTERİ’ nin o güne kadar yaptığıtüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ ye iade eder. 
13- MÜŞTERİ ’nin satın aldığı konaklama hizmetinikullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılıya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesizorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarhariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetinikullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya dakalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin%35’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını islamiotel.com ’a ödemeyikabul eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçmeanlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkatealınarak yazılı olarak bildirilecektir.
MÜŞTERİ ’nin kendisi veya birinci dereceakrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engelolan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ ’nin tümözeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetinbaşlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumdaödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedellerhariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ ’ye 14 güniçerisinde iade edilecektir. .
14- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 günöncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmeksuretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile berabersorumludur. 
15- MÜŞTERİ ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmeteiştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda islamiotel.com, MÜŞTERİ adınayapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkınasahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirakedeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.
16- islamiotel.com, MÜŞTERİ ’ye bildirmekkaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvelkısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ ’nin ödediğihizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

17- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmaküzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkışnoktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavimasraflarını sigortalatabilir.

18- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasındapaylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler içinkullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesininsorumluluğu MÜŞTERİ ’ye aittir.
19- MÜŞTERİ 'nin reşit olmaması halinde;konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayetsahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle birdurum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.